Khôi phục Coin

Cung cấp thông tin giao dịch của bạn, chúng tôi sẽ giúp khôi phục tiền điện tử của bạn
Các Vé của tôi
Loại
Token
Số tiền
Service Fee
0 undefined
TXID/TXHash
Ghi màn hình
Chỉ MP4, Kích thước <50M>
The proof video should be recorded from the withdrawal platform. Please include the following information: Withdrawal amount, Token name and chain, Destination address, Memo/Tag, Transaction ID/Hash ID, KYC verification info (the value greater than 10000 USDT)